ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η MEDICARE HELLAS εφαρμόζει τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ιατρικών Συσκευών , σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004): Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος της Εταιρίας είναι:
    • Η τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων ασθενών τα οποία η Εταιρία τηρεί. Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων/ συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους
    • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις τόσο της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 που αφορούν τον «Καθορισμό Συστήματος Ποιότητας των Εταιριών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» όσο και στις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001:2015 , EN ISO 13485:2016 καθώς και τον κοινοτικών οδηγιών-κανονισμών που διέπουν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
    • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών
    • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
    • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.

Οι αρχές του συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις του εμπορικού κόσμου, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της Εταιρείας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρκόπουλος Αθανάσιος

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Διοίκηση της MEDICARE HELLAS έχει επίγνωση των επιπτώσεων που επιβαρύνουν το περιβάλλον κατά την υλοποίηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Για το λόγο αυτό, η MEDICARE HELLAS καταγράφει, αναλύει και υλοποιεί περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της στο περιβάλλον και εργάζεται διαρκώς για την επέκταση και τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής και προϊοντικής στρατηγικής της Εταιρίας.

H Διοίκηση της MEDICARE HELLAS δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Εταιρίας μέσω:
    • του εντοπισμού των περιβαλλοντικών πλευρών & επιπτώσεων της Εταιρίας ανά διεργασία / δραστηριότητα καθώς και την αξιολόγηση της κρισιμότητας αυτών,
    • της καταγραφής και ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων που σχετίζονται με τις επιδόσεις της Εταιρίας και συγκεκριμένα:
     ✓ Την κατανάλωση φυσικών πόρων,
     ✓ Την ανακύκλωση υλικών (π.χ. ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μπαταρίες)
     ✓ Την παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων,
     ✓ Την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. μπαταρίες, μη αξιοποιήσιμα προϊόντα),
     ✓ Τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα από την υλοποίηση μεταφορών.
    • την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τη μείωση των επιπτώσεων που αξιολογούνται ως κρίσιμες,
    • του καθορισμού μετρήσιμων στόχων & αντίστοιχων δεικτών (KPIs) για το περιβάλλον,
    • της διενέργειας Εντοπισμού και Αξιολόγησης πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με το περιβάλλον, ανά διεργασία / δραστηριότητα, και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης τους,
    • της διατήρησης του υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των στελεχών μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση,
    • της περιοδικής αξιολόγησης του συνόλου των προμηθευτών, συνεργατών και υπεργολάβων της Εταιρίας με κριτήρια ποιοτικά και περιβαλλοντικά,
    • της υλοποίησης σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της Υ&Α του προσωπικού και τρίτων καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος,
    • της εφαρμογής Διαχειριστικού Συστήματος σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015.

Για το σκοπό αυτό, η MEDICARE HELLAS ελέγχει συνεχώς και συστηματικά τις εφαρμοστέες νομικές οδηγίες και απαιτήσεις, που απορρέουν από αυτές τις σχετικές εργασίες οι οποίες στη συνέχεια τεκμηριώνονται και εντάσσονται στο Διαχειριστικό Σύστημα της Εταιρίας.

Το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της Εταιρίας επιθεωρείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι η δέσμευση της MEDICARE HELLAS στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να συγκριθεί με τους εγχώριους και διεθνείς όρους αναφοράς.

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρκόπουλος Αθανάσιος

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η MEDICARE HELLAS έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησής της για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, διασφαλίζει απόλυτα με όρους ποιότητας τον τελικό αποδέκτη για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.