ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η MEDICARE HELLAS εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004): Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η Διοίκηση της Εταιρίας αποδίδει εξαιρετική σημασία στις επιταγές του εγκατεστημένου Συστήματος Ποιότητας και ειδικότερα στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παρέχει στους πελάτες της.

Οι βασικές αρχές και φιλοσοφία της Εταιρίας σε θέματα ποιότητας, είναι οι παρακάτω:
    • Το προϊόν ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις του πελάτη όπως αυτές εκφράζονται εγγράφως ή προφορικά στα εξουσιοδοτημένα στελέχη της Εταιρίας.
    • Yπάρχει απόλυτος σεβασμός σε Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, σχετικούς με αποθήκευση και διακίνηση.
    • Η Εταιρία δίνει μεγάλη έμφαση στην στενή συνεργασία με πελάτες- προμηθευτές και στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων.
    • Υπάρχουν συγκεκριμένες και λεπτομερείς διαδικασίες υποστηριζόμενες από οδηγίες, έντυπα, διαγράμματα και πίνακες που καλύπτουν όλες τις περιοχές οργανωτικής δράσης της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της Εταιρίας ορίζει ως εκπρόσωπό της και Διευθυντή Ποιότητας την κα Μικελοπούλου Ευθαλία με ειδικό καθήκον την εποπτεία της συντήρησης και της ανάπτυξης του Συστήματος Ποιότητας, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας,  εμπλέκονται σε ενέργειες σχετιζόμενες με την ποιότητα, όπως περιγράφουν οι διαδικασίες του Συστήματος.
Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς για όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την ποιότητα, με ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτήν της εκπαίδευσης.
Η Διοίκηση της Εταιρίας θα ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας, σε καθορισμένη βάση στο ανώτατο επίπεδο της οργάνωσής της, το Συμβούλιο Διοίκησης, η οποία θα τροφοδοτείται από Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, Στατιστικούς Δείκτες, Μη Συμμορφώσεις, Παράπονα Πελατών και προτάσεις εργαζομένων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωσή του Συστήματος Ποιότητας, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα μέσα και τους αναγκαίους πόρους και λαμβάνοντας κάθε φορά υπ' όψιν της τις ανάγκες των Πελατών της και τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρκόπουλος Αθανάσιος

 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η MEDICARE HELLAS έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησής της για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, διασφαλίζει απόλυτα με όρους ποιότητας τον τελικό αποδέκτη για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.