Πολιτική διαχείρισης αναφορών

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα πολιτική στοχεύει στη δημιουργία και διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολής αναφορών και καταγγελιών μέσω ανεξάρτητου διαύλου προστασίας των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά ή καταγγελία. Αυτό γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υποβολής αναφορών, όπως ορίζεται από το Νόμο 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210/11.11.2022).

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής, είναι η διαχείριση αναφορών και καταγγελιών, είτε είναι επώνυμες είτε ανώνυμες, που αφορούν πράξεις, παραλείψεις, ή συμπεριφορές που αντίκεινται στις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και μπορεί να επιφέρουν σοβαρή ζημία στις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές της. Επίσης, μπορεί να επηρεάσουν τη θέση, τη φήμη και την αξιοπιστία της απέναντι σε συνεργάτες, πελάτες, αλλά και δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στην επιχειρηματική δραστηριότητά της. Το αντικείμενο καλύπτει επίσης τη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και τους άτυπους κανόνες ηθικής.

Ο πρόσφατος νόμος 4990/2022, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία της ΕΕ 2019/1937, προσπαθεί να θεσμοθετήσειένα εσωτερικό σύστημα που θα επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό ζημιογόνων συμπεριφορών. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει στην επιχείρηση, αφενός, να ενημερώνεται έγκαιρα για παραβατικές συμπεριφορές και κινδύνους και, αφετέρου, να λαμβάνει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Η εσωτερική πολιτική της εταιρίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που επιτρέπει σε εργαζόμενους, συνεργάτες και τρίτους να καταγγέλλουν επιλήψιμες ή παράνομες συμπεριφορές εμπιστευτικά ή ανώνυμα. Η ζωτικής σημασίας πτυχή για την επιτυχία της παρούσας πολιτικής και την επίτευξη των σκοπών του ν.4990/2022 αντιπροσωπεύεται από την προστασία του ατόμου που αποφασίζει να αναφέρει παράνομες συμπεριφορές που έχουν πέσει στην αντίληψή του. Αυτή η προστασία ορίζεται μέσα στα πλαίσια των αρχών της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης, και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αρχές στις οποίες πάντα προσανατολίζεται η MEDICARE HELLAS.

Η πολιτική αυτή προσφέρει επίσης εκπαίδευση για το προσωπικό και ενημέρωση για τους εξωτερικούς φορείς που συνεργάζονται με την εταιρία. Τα αποτελέσματα και η αλληλεπίδρασή της με άλλες πολιτικές της εταιρίας μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση αναγκών για τροποποίηση, επικαιροποίηση και προσαρμογή των πολιτικών εταιρικής συμμόρφωσης. Η πολιτική αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της MEDICARE HELLAS, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς εγγυόμενο τη μηδενική ανοχή σε παράνομες ενέργειες και προστατεύοντας τα πρόσωπα που προβαίνουν σε αποκαλύψεις ή καταγγελίες.

Επίσης, ο Νόμος 4990/2022 έχει σκοπό την παροχή προστασίας σε διάφορες κατηγορίες ατόμων, καλύπτοντας τις εξής:

 1. Εργαζόμενοι: Πλήρους ή μερικής απασχόλησης, Μόνιμης ή εποχιακής απασχόλησης
 2. Μη Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Σύμβουλοι, Εργαζόμενοι Κατ’ Οίκον.
 3. Διοικητικό Προσωπικό και Μέτοχοι: Συμπεριλαμβάνονται τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου, συμπεριλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών.
 4. Εθελοντές και Ασκούμενοι: Αμειβόμενοι ή μη.
 5. Εργαζόμενοι Ανάδοχοι, Υπεργολάβοι και Προμηθευτές.
 6. Πρώην Εργαζόμενοι και Υποψήφιοι Εργαζόμενοι.

Επιπλέον, παρέχεται προστασία και σε τρίτα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τους παραπάνω, τα οποία μπορεί να υποστούν αντίποινα στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. σε συναδέλφους ή συγγενείς των προσώπων που υποβάλουν Αναφορά).

2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 • “Αναφορά ή καταγγελία” ορίζεται ως η παροχή πληροφοριών ή σαφών και εύλογων εκτιμήσεων, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, που αφορούν πραγματικές ή δυνητικές παραβάσεις.
 • “Κανάλια αναφορών” αναφέρονται στους διαύλους για την υποβολή αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων, των τρόπων και των μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αναφέρων για να υποβάλει την αναφορά του, καθώς και το ή τα άτομα που μπορεί να απευθυνθεί.
 • Ως "Αναφέρων" αναφερόμαστε σε ένα φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη. Αυτό το άτομο παρέχει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχει εξασφαλίσει κατά τη διάρκεια των εργασιακών του δραστηριοτήτων.
 • “Αναφερόμενο πρόσωπο” αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην αναφορά και είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την παραβίαση. Το εν λόγω πρόσωπο κατονομάζεται στην αναφορά ως ο υποκείμενος στον οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο που φέρεται ως υπεύθυνο για την παραβίαση
 • Η “Αντίποινα” αφορά κάθε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη της εταιρίας, η οποία λαμβάνει χώρα στο εργασιακό πλαίσιο και προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, λόγω της αναφοράς, και όχι για άλλο λόγο. Περιλαμβάνει πράξεις όπως παρενόχληση, διακριτική μεταχείριση, αρνητική αξιολόγηση, μείωση μισθού, απόλυση και άλλες επιβαρυντικές πρακτικές.
 • “Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα” περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικά δεδομένα για ταυτοποίηση, δεδομένα υγείας, σεξουαλική ζωή και γενετήσιο προσανατολισμό.
 • Ο “Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών” (ΥΠΠΑ) είναι το άτομο αρμόδιο για την παραλαβή, διαχείριση, διερεύνηση και παρακολούθηση των αναφορών.
 • Η “Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς” (ΕΔΑ) είναι μια επιτροπή που αναλαμβάνει τη διαχείριση και διερεύνηση της αναφοράς.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι διαδικασίες που θεσπίζονται, καθορίζουν τον τρόπο λήψης και αξιολόγησης μιας αναφοράς ή καταγγελίας από το προσωπικό, τους μετόχους, τα στελέχη, τα μέλη της Διοίκησης, τους πελάτες, τους προμηθευτές, και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που διαθέτει πληροφορίες σχετικά με παράτυπες ή παράνομες ενέργειες που αφορούν την MEDICARE HELLAS και συνδέονται με πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τους άτυπους κανόνες ηθικής.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής, οι εργαζόμενοι στην MEDICARE HELLAS έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν ή να αποκαλύπτουν σοβαρές παρατυπίες, παραβάσεις ή αξιόποινες πράξεις. Αυτό αφορά επίσης οποιοδήποτε άτομο σχετίζεται με την εταιρία ή παρέχει υπηρεσίες σε αυτή, είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Επιπλέον, η MEDICARE HELLAS ενθαρρύνει τρίτα πρόσωπα που σχετίζονται με την εταιρία να αναφέρουν επιλήψιμες συμπεριφορές ή ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς.

Οι αναφορές ή αποκαλύψεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) και τη Διοίκηση της Εταιρείας.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής, πρέπει να αναφέρονται οι κατηγορίες παρατυπιών και παραβιάσεων, που συμπεριλαμβάνουν τις περιπτώσεις του άρθρου 4 ν. 4990/2022 και το Μέρος Ι του Παραρτήματός του. Πιο συγκεκριμένα:

α) Παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου που αφορούν τους εξής τομείς:

 • Παραβιάσεις σχετικές με τους Τομείς Δημόσιων Συμβάσεων.
 • Παραβάσεις που επηρεάζουν τους τομείς Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Παραβιάσεις που αφορούν την Ασφάλεια και τη Συμμόρφωση των Προϊόντων.
 • Παραβιάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια των μεταφορών.
 • Παραβιάσεις στους τομείς Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Παραβιάσεις στους τομείς της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας
 • Παραβιάσεις στον Τομέα της Ασφάλειας των Τροφίμων και των Ζωοτροφών, καθώς και της Υγείας και της Καλής Μεταχείρισης των Ζώων
 • Παραβιάσεις στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας
 • Παραβιάσεις στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών
 • Παραβιάσεις στον Τομέα της Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και της Ασφάλειας των Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών

β) Παραβιάσεις που θίγουν τα Οικονομικά Συμφέροντα της Ένωσης του Άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα.

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Κάτω από το πρίσμα του νόμου, οι άδικες πράξεις ενδέχεται να εκτείνονται πέρα από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Διαρροή Εμπιστευτικών Πληροφοριών: Αφορά τη διαρροή επιχειρηματικών μυστικών και σχεδιασμών που σχετίζονται με στρατηγικά ή γενικότερα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.
 • Εγκληματική Δραστηριότητα: Περιλαμβάνει πράξεις που αφορούν εγκληματική δραστηριότητα και παραβάσεις του ποινικού δικαίου.
 • Μη Συμμόρφωση με Νομικές ή Επαγγελματικές Υποχρεώσεις ή Κανονιστικές Απαιτήσεις
 • Βλάβη στο Περιβάλλον: Αφορά πράξεις που προκαλούν ζημία στο περιβάλλον και παραβιάζουν τους περιβαλλοντικούς νόμους.
 • Δωροδοκία και Διαφθορά: Καλύπτει τις περιπτώσεις δωροδοκίας και διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα.
 • Απάτη, Υπεξαίρεση, Κλοπή, Πλαστογραφία
 • Συμμετοχή ή Διευκόλυνση Φοροδιαφυγής
 • Παραβίαση Πολιτικών και Διαδικασιών: Αναφέρεται σε πράξεις που παραβιάζουν τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.
 • Συμπεριφορά που Βλάπτει τη Φήμη ή την Οικονομική Ευημερία: Καλύπτει πράξεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στη φήμη ή την οικονομική ευημερία της Εταιρείας.
 • Παραβιάσεις του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
 • Μη Εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών
 • Πράξεις όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβιάσεις νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, κατάχρηση εξουσίας και κατάχρηση εμπιστοσύνης, παραβιάσεις σε λογιστικά θέματα, και άλλες.
 • Βία και Παρενόχληση διαφόρων μορφών
 • Πράξεις που πλήττουν το περιβάλλον.
 • Πράξεις σχετικές με σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • Πράξεις που συνδέονται με απειλή, εκβίαση, και χρήση βίας.
 • Πράξεις που συνδέονται με εσκεμμένη απόκρυψη των παραπάνω παράνομων πράξεων.
 • Παράνομες ή παράτυπες πράξεις άλλης φύσης ή περιστάσεις που αξίζει να διερευνηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική τους επίδραση στα έννομα συμφέροντα της εταιρίας, των εργαζομένων και τρίτων.

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 • ΑΝΩΝΥΜΙΑ

Η προστασία της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων κάθε αναφέροντος, είναι βασική αρχή της παρούσας πολιτικής. Έτσι, επιδιώκεται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, προκειμένου να ενθαρρύνονται τα άτομα να υποβάλλουν τις αναφορές τους για παράνομες πράξεις ή σοβαρά αδικήματα.

Παρά ταύτα, είναι σημαντικό να σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος μπορεί να καταστεί υποχρεωτική, ιδίως κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες δημόσιες και εισαγγελικές αρχές, σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο, καθώς και κατά τις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες και έρευνες.

Εν προκειμένω, η υποχρέωση αποκάλυψης της ταυτότητας μπορεί να προκύψει είτε για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν. 4990/2022 είτε για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του προσώπου, σε βάρος του οποίου γίνεται η αναφορά/καταγγελία. Εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση αποκάλυψης, προηγείται ειδική έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και των εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται ή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

 • ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η υποβολή αναφορών έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στις εταιρικές δραστηριότητες, καθώς και την ενδυνάμωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της εταιρίας.

 • ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ

Λόγω της βασικής φιλοσοφίας της ενδοεταιρικής διαδικασίας αυτο-ελέγχου και της προστασίας της ανωνυμίας του αναφέροντος, δεν επιτρέπεται η προσφορά ηθικών ή υλικών ανταλλαγμάτων, αμοιβών, προνομίων, ή θετικών διακρίσεων, όπως προαγωγές, ευνοϊκή μεταχείριση, κλπ. σε αντάλλαγμα για μια αναφορά.

Παρόλα αυτά, αυτή η αρχή μπορεί να εξαιρεθεί μόνο εάν η αναφορά αφορά ένα σημαντικό ζήτημα για την εταιρική ζωή που δεν θα μπορούσε να αποκαλυφθεί διαφορετικά. Στην περίπτωση αυτή, η απονομή ηθικής διάκρισης στον αναφέροντα πρέπει να γίνεται μόνο με τη γραπτή αίτηση του τελευταίου, μετά από σχετική θετική εισήγηση του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της εταιρίας.

 • ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Αρχικά, κάθε αναφορά υπόκειται σε ισότιμη εξέταση από τον ΥΠΠΑ και τη Διοίκηση της Εταιρίας. Ανεξαρτήτως προέλευσης ή της καταγγελλόμενης πράξης, η πιθανή κατάταξή τους σε δεύτερο στάδιο διαμορφώνεται με βάση ποικίλα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν τη βαρύτητα της πράξης, ιδίως εάν αυτή έχει μεγάλη ποινική απαξία, τη σοβαρή προσβολή ατομικών δικαιωμάτων, την επίδραση στην εταιρική φήμη και οικονομική προστασία της εταιρίας, καθώς και τα άμεσα ασφαλιστικά μέτρα που πιθανόν πρέπει να ληφθούν.

 • ΕΠΙΕΙΚΙΑ

Σε περίπτωση που ο αναφέρων συμμετείχε στο γεγονός και φέρει μέρος της ευθύνης, δεν απαλλάσσεται από τις συνέπειες και ευθύνες του. Ωστόσο, η αναφορά και η συνεισφορά του στον εντοπισμό και τη διερεύνηση των παράνομων πράξεων θα ληφθεί υπόψη προς όφελός του. Αυτό θα ερμηνευτεί ως πραγματική προσπάθεια επανόρθωσης, ιδίως όσον αφορά στις αξιώσεις της εταιρίας κατά των υπευθύνων και στη δικαστική στάση της εταιρίας.

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο αναφέρων καλής πίστης δεν υφίσταται αντίποινα, ανεξάρτητα από την βασιμότητα ή την έκβαση της αναφοράς του και προστατεύεται από τυχόν αντιδράσεις των καταγγελομένων προσώπων. Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο αναφέρων ενεργήσει με κακόβουλο τρόπο, προκαλεί ζημία ή θα μπορούσε να προκαλέσει παράνομα και υπαιτίως ζημιά στα δικαιώματα των αδίκως καταγγελομένων ή τρίτων προσώπων, τα δικαιώματα αυτών των τελευταίων προστατεύονται.

 

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) μπορεί να είναι εργαζόμενος της εταιρίας ή τρίτο πρόσωπο. Εάν ο ΥΠΠΑ είναι εργαζόμενος της εταιρίας, η εκτέλεση των καθηκόντων του δεν πρέπει να διακυβεύει την ανεξαρτησία του ή να προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντά του ως ΥΠΠΑ. Η σύγκρουση συμφερόντων αναφέρεται σε καταστάσεις όπου η αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων επηρεάζεται αντικειμενικά, ειδικά όταν υπάρχει οικονομικό όφελος ή ζημία για τον ίδιο, τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και για πρόσωπα με ειδικούς δεσμούς, εχθρότητα ή φιλία. Ο ΥΠΠΑ ορίζεται έπειτα από απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας, με θητεία ενός ημερολογιακού έτους, αλλά μπορεί να τερματιστεί για οποιοδήποτε για σοβαρό λόγο. Η θητεία ανανεώνεται αυτόματα, εκτός αν υπάρξει παραίτηση ή σοβαρός λόγος για τερματισμό.

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) εκτελεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, διαφάνεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα. Κρατά υπό στενή επίβλεψη τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ΥΠΠΑ, εάν υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων, αποφεύγει τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, ενημερώνοντας τη διοίκηση για το συγκεκριμένο κώλυμα. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του ΥΠΠΑ περιλαμβάνουν:

 

 • Παροχή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς και κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών σε εμφανές σημείο.
 • Παραλαβή των αναφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.
 • Βεβαίωση της παραλαβής της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.
 • Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση που η αναφορά είναι ακατάληπτη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, ή υποβάλλεται κακόβουλα ή καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση, ο ΥΠΠΑ προβαίνει στην αρχειοθέτησή της. Ο ΥΠΠΑ κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον αναφέροντα. Σε περίπτωση που ο αναφέρων θεωρεί ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, έχει τη δυνατότητα να επανυποβάλει την αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
 • Διασφάλιση της προστασίας της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντα και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά.
 • Παρακολούθηση της αναφοράς και διατήρηση επικοινωνίας με τον αναφέροντα εφόσον απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες
 • Παροχή ενημέρωσης στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, η ενημέρωση παρέχεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς.
 • Παροχή σαφών και προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αναφορών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), καθώς και σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Σχεδιασμός και συντονισμός επιμορφωτικών δράσεων σχετικά με την δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετοχή στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην εταιρία.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται με καλή πίστη και άμεσα, μόλις αντιληφθείτε το περιστατικό ως αναφέρων. Αν και η αναφορά μπορεί να είναι ανώνυμη, υπάρχει και η δυνατότητα να υποβληθεί επώνυμη αναφορά, η οποία θα είναι πάντα εμπιστευτική, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η παροχή επιπλέον πληροφοριών, αν αποδειχθεί αναγκαίο.

Δεν απαιτείται η απόλυτη βεβαιότητα, για το ενδεχόμενο παράπτωμα ή την ενδεχόμενη επιλήψιμη συμπεριφορά, για την υποβολή της αναφοράς. Αρκεί να υπάρχει βάσιμη και δικαιολογημένη υποψία, υπόνοια ή ανησυχία, όπως θα εκτιμούσε ένας συνετός άνθρωπος. Ωστόσο, η αναφορά πρέπει να είναι σαφής και περιεκτική, περιλαμβάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για να διευκολυνθεί η διερεύνηση. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Στοιχεία του ατόμου (ή των ατόμων) που πιθανόν να έχουν διαπράξει το παράπτωμα, ή τη θέση τους, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ταυτοποίησή τους.
 • Ημερομηνία ή χρονική περίοδο και τόπο όπου συνέβη το καταγγελόμενο περιστατικό.
 • Είδος του παραπτώματος, όπως την κρίνει ο αναφέρων, και μια όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη περιγραφή του.
 • Αναφορά σε ενδεχόμενα έγγραφα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη βασιμότητα των αναφερόμενων γεγονότων.

Παρακαλείται να μην συμπεριλαμβάνετε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα και γενικές πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το περιστατικό και δεν βοηθούν στη διερεύνηση και αντιμετώπιση του ζητήματος. Εάν τέτοιες πληροφορίες συμπεριληφθούν, θα διαγραφούν από τον ΥΠΠΑ.

Η MEDICARE HELLAS δεσμεύεται να εξασφαλίσει την προστασία και την εχεμύθεια στη διαδικασία της υποβολής αναφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4990/2022. Συγκεκριμένα:

 • Ενθαρρύνει την Υποβολή Αναφορών: Καλεί και ενθαρρύνει οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να μοιραστεί τις υποψίες του/της σχετικά με παραβιάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 • Εχεμύθεια στην Αντιμετώπιση των Αναφορών: Εγγυάται ότι όλες οι Αναφορές που λαμβάνονται θα χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια, δίνοντας έμφαση στον σεβασμό της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
 • Διατήρηση Εμπιστευτικότητας του Αναφέροντος: Δεσμεύεται να διατηρήσει την ταυτότητα του Αναφέροντος εμπιστευτική καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εκτός εάν η αποκάλυψη αποδειχθεί απαραίτητη για την αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης, όπως σε περιπτώσεις δικαστικών ή νομικών διαδικασιών.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αναφορά στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

 1. Τηλεφωνικά
 2. Εγγράφως: Ο αναφέρων μπορεί να αποστείλει επιστολή μέσω ταχυδρομείου στον ΥΠΠΑ. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει την ένδειξη "υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α)"
 3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Υποβολή Εσωτερικής Αναφοράς στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) MEDICARE HELLAS Α.Ε.

Ο σημερινός Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της MEDICARE HELLAS Α.Ε. είναι:

Κωνσταντίνος Α. Ζαβουδάκης, Chief Operating Officer

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και να υποβάλετε την αναφορά σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τηλέφωνο: (+30) 6977631209
 • Αποστολή Επιστολής μέσω ταχυδρομείου: Διεύθυνση: Κάλβου 2 & Παλαιολόγου 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, με την ένδειξη στον φάκελο "υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α)"
 • Email: yppa@medicare-hellas.gr

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι αναφορές πρόκειται να υποβάλλονται σε μια διαδικασία αξιολόγησης με αυστηρή επιμέλεια, αμερόληπτη κρίση και αντικειμενικότητα. Μόλις η αναφορά παραληφθεί, ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) ενημερώνει αμέσως τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας. Συγχρόνως, συστήνεται μια τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς.

Αυτή η επιτροπή αποτελείται από:

 • Ένα διευθυντικό στέλεχος, προτιμάται από το τμήμα όπου εντοπίζεται η παράβαση.
 • Ο ΥΠΠΑ.
 • Ένα μέλος, που μπορεί να είναι εσωτερικό ή εξωτερικό, και ορίζεται από τον Διευθύνων Σύμβουλο.

Σημειώνεται ότι κανένα πρόσωπο που αναφέρεται στην αναφορά δεν συμμετέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς, είτε ως υπαίτιος, είτε ως συνεργός, είτε ως μάρτυρας.

Ο ΥΠΠΑ μπορεί να επικοινωνεί με τον αναφέροντα καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις, επιπλέον πληροφορίες ή τη συνδρομή του.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς διερευνά τα καταγγελόμενα περιστατικά με διακριτικότητα και εχεμύθεια, χωρίς να έχει γνώση της ταυτότητας του αναφέροντος. Η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία της αναφοράς περιορίζεται. Συγκεκριμένα, η αναφορά και τα κρίσιμα γεγονότα που περιέχει αποκαλύπτονται μόνο σε όσα άτομα θεωρούνται απαραίτητα για τη διεξαγωγή της έρευνας. Τα άτομα αυτά έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Εκείνοι που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην έρευνα (συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που καλούνται να συμβάλουν λόγω της θέσης, των καθηκόντων και των γνώσεών τους) οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά με σκοπό την επίλυση του καταγγελθέντος περιστατικού.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς εισηγείται σχετικώς στη διοίκηση της εταιρίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:

 • Κλείσιμο της υπόθεσης, εάν η αναφορά κριθεί ουσιαστικά αβάσιμη.
 • Πρόταση λήψης εσωτερικών διορθωτικών μέτρων.
 • Εκκίνηση των απαραίτητων νόμιμων ενεργειών προς τις αρμόδιες αρχές.

Τα εσωτερικά διορθωτικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν επιπλέον εκπαίδευση των εργαζομένων και συνεργατών, εγκαθίδρυση νέων μέσων εσωτερικού ελέγχου, τροποποιήσεις στις υφιστάμενες πολιτικές και διαδικασίες, επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, καθώς και δικαστικές ενέργειες.

Στις περιπτώσεις όπου μια Αναφορά περιλαμβάνει θέματα εκτός του πεδίου εφαρμογής της Πολιτικής και του νόμου, η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφοράς θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν την ανάθεση της υπόθεσης σε κατάλληλο άτομο ή ομάδα.

Οι υποθέσεις που σχετίζονται με Αναφορές που θεωρούνται ενδεικτικά αβάσιμες, κακόπιστες ή καταχρηστικές θα αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Δ.Α. θα ενημερώνει τον Αναφέροντα για τον λόγο αρχειοθέτησης.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναφέροντα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, υπάρχει δυνατότητα υποβολής Αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Εάν η Αναφορά γίνει αποδεκτή, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για διερεύνηση.

Υποβολή Εξωτερικής Αναφοράς στην Ε.Α.Δ.

Ο Αποδέκτης/Καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει άμεσα εξωτερική αναφορά ή καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Η καταγγελία αυτή μπορεί να υποβληθεί γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη και για άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα:

 •  Ηλεκτρονικά: Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aead.gr ή μέσω της σχετικής φόρμας καταγγελιών, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: https://aead.gr/submit-complaint/ .
 • Ταχυδρομικά: Με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ.: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.
 • Αυτοπροσώπως (ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου): Με την υποβολή της καταγγελίας / αναφοράς στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.

9. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) διατηρεί απόρρητο αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις υποβληθείσες αναφορές και τα σχετικά έγγραφα. Κατά την παράδοση των καθηκόντων του ΥΠΠΑ στον επόμενο διάδοχο, το σχετικό αρχείο παραδίδεται στον επόμενο ΥΠΠΑ.

Στο αρχείο δεν έχουν πρόσβαση άλλα πρόσωπα, εκτός από τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για τον αποχαρακτηρισμό της υπόθεσης. Ο λόγος αυτός μπορεί να συνδέεται, για παράδειγμα, με την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, οι απαραβίαστες αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας πρέπει να τηρούνται.

Το αρχείο διατηρείται για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς/καταγγελίας, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή του και σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρίας.

10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία, με την παρούσα, επιβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Αναφερόντων και άλλων πιθανώς εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διαχείριση των Αναφορών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η επεξεργασία αφορά μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς και τη διευθέτησή της. Τα προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά ή είναι υπερβολικά δεν συλλέγονται. Εάν, ωστόσο, συλλεχθούν τυχαία, διαγράφονται άμεσα χωρίς καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα, η αρχική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) με σκοπό την εκτέλεση των διαδικασιών που ορίζει η παρούσα Πολιτική. Ο ΥΠΠΑ λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, εξαιρουμένων περιπτώσεων που καθορίζονται από ειδικούς νόμους που διέπουν το θέμα.

Για τη σωστή διαχείριση των υποβληθεισών Αναφορών και την πλήρη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό προς το απόρρητο, τις ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων προσώπων.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις Αναφορές μπορούν να διαβιβάζονται από τον Υ.Π.Π.Α στα εταιρικά όργανα, στις εσωτερικές υπηρεσίες που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες, καθώς και στις δικαστικές αρχές. Αυτό γίνεται με σκοπό την κίνηση των αναγκαίων διαδικασιών για τη λήψη, βάσει της Αναφοράς, επαρκών δικαστικών ή/και πειθαρχικών μέτρων προστασίας εις βάρος του ή των Αναφερόμενων. Αυτό εφαρμόζεται σε περίπτωση που από τα συλλεχθέντα στοιχεία και από τη διερεύνηση προκύψει η βασιμότητα των αναφερόμενων περιστατικών.

Κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων για τη βασιμότητα της Αναφοράς, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση. Τέλος, τα έγγραφα που σχετίζονται με την Αναφορά διατηρούνται, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για την απαιτούμενη περίοδο που εξασφαλίζει την ορθή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το άτομο που υποβάλει Αναφορά σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστατεύεται από τυχόν αντίποινα που μπορεί να προκύψουν από την ίδια την Αναφορά. Ανεξαρτήτως εάν ο Αναφέρων κάνει λάθος, η προστασία παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ενεργεί καλόπιστα. Επομένως, ο Αναφέρων δικαιούται προστασίας, εφόσον κατά την υποβολή της Αναφοράς είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες για τις παραβιάσεις ήταν αληθείς. Η ταυτότητα του Αναφέροντος διαχειρίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022, και ειδικότερα το άρθρο 14, οποιεσδήποτε πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του Αναφέροντος δεν προσκομίζονται σε άτομα εκτός από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν ή να παρακολουθούν τις Αναφορές, εκτός εάν υπάρχει συγκατάθεση του Αναφέροντος. Κατά παρέκκλιση από αυτήν την αρχή, η αποκάλυψη της ταυτότητας του Αναφέροντος και άλλων σχετικών πληροφοριών επιτρέπεται μόνον όταν το απαιτεί το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών από αρμόδιες αρχές ή δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας πολιτικής ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του Αναφερομένου.

Αυτές οι αποκαλύψεις γίνονται μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Αναφέροντος για τους λόγους της αποκάλυψης της ταυτότητάς του και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, εκτός αν αυτή η ενημέρωση θέτει σε κίνδυνο τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Η παράλειψη αυτής της ενημέρωσης θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπαγόμενους σε διατάξεις πειθαρχικού δικαίου. Μετά την ενημέρωση, ο Αναφέρων δικαιούται να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις προς την αρχή που προβαίνει στην αποκάλυψη, οι οποίες δεν κοινοποιούνται σε κανέναν. Ειδικά, στην περίπτωση που δεν κρίνονται επαρκείς οι προβαλλόμενοι λόγοι των παρατηρήσεων, δεν αποτρέπεται η αποκάλυψη της ταυτότητας και των άλλων εμπιστευτικών στοιχείων του. Επιπλέον, δεν θίγονται περαιτέρω διασφαλίσεις της ταυτότητας του Αναφέροντος και των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί αυτή να συναχθεί, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο του Ν. 4990/2022, και συγκεκριμένα στο άρθρο 21, παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία στους Αναφερόμενους, διασφαλίζοντας τα εξής δικαιώματα:

 • Πρόσβαση σε Ένδικα Βοηθήματα: Οι Αναφερόμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα που είναι απαραίτητα για την άμυνά τους.
 • Δίκαιη Δίκη: Απολαμβάνουν τα δικαιώματα μιας δίκαιης δίκης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο.
 • Τεκμήριο Αθωότητας και Δικαιώματα Υπεράσπισης: Διασφαλίζεται το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελό τους.
 • Προστασία Ταυτότητας: Η ταυτότητα των Αναφερομένων προστατεύεται κατά τη διάρκεια ερευνών που προκύπτουν από την Αναφορά ή την δημόσια αποκάλυψη.

12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ

Ο όρος "αντίποινα" αναφέρεται στις αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να υποστεί ένα άτομο στο εργασιακό πλαίσιο, λόγω της συμμετοχής του σε μια Αναφορά ή/και σε έρευνα που αφορά τις υποβληθείσες Αναφορές.

Οποιαδήποτε μορφή αντίποινας είναι απαγορευμένη βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4990/2022, συμπεριλαμβανομένων απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης. Ειδικότερα, απαγορεύονται οι ακόλουθες μορφές αντιποίνων:

α) Παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,

β) Υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,

γ) Αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,

δ) Στέρηση κατάρτισης,

ε) Αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,

στ) Επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,

ζ) Καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,

η) Διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,

θ) Μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη,

ι) Μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,

ια) Σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,

ιβ) Καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λίστα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον,

ιγ) Πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες,

ιδ) Ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδείας,

ιε) Παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση,

ιστ) Άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμογών σε άτομα με αναπηρία.

Με γνώμονα τον αναγνωρισμένο φόβο που εμποδίζει ορισμένους εργαζομένους από το να υποβάλουν οποιαδήποτε μορφή Αναφοράς, λόγω του κινδύνου επιβολής αντιποίνων, το παρόν πλαίσιο διασφαλίζει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που προστατεύει και ενθαρρύνει την υποβολή Αναφορών για παρατυπίες, παραλήψεις ή άλλες παράνομες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη των εργαζομένων.

Η Εταιρεία εκφράζει την αποφασιστικότητά της να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων κατά οποιουδήποτε εργαζομένου που υποβάλλει ή συμμετέχει στη διερεύνηση υποπτευόμενης ή υπαρκτής παραβίασης του εσωτερικού θεσμικού πλαισίου ή/και των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της.

Μέσω του παρόντος πλαισίου, κάθε εργαζόμενος ενθαρρύνεται να εκφράζει τις απόψεις του χωρίς κανέναν φόβο για αντίποινα. Καλείται να μιλά ανοιχτά και να παρέχει ειλικρινείς και πλήρεις πληροφορίες, όταν παρατηρεί ή υποψιάζεται παράνομη, ανήθικη, ή αντίθετη συμπεριφορά προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αντιμετωπίζει αντίποινα στο εργασιακό περιβάλλον, η Εταιρεία ενθαρρύνει τον εργαζόμενο να κοινοποιήσει εγγράφως το περιστατικό στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Κατά την γνωστοποίηση του περιστατικού, ο εργαζόμενος παραθέτει οποιεσδήποτε πληροφορίες στοιχειοθετούν την Αναφορά του.

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού εξετάζει την αξιοπιστία της Αναφοράς, πραγματοποιεί διερεύνηση και αναλαμβάνει τις κατάλληλες ενέργειες για την επίλυση του περιστατικού. Ο Αναφέρων ενημερώνεται για την έκβαση της Αναφοράς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιπλέον, η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ενημερώνει την Ε.Δ.Α. για την Αναφορά πράξης αντιποίνου σε Αναφορά.

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση του εργασιακού περιβάλλοντος του εργαζομένου που έχει υποστεί αντίποινα. Εξετάζει επίσης τη δυνατότητα μετακίνησής του σε άλλο τμήμα, εφόσον αυτό είναι εφικτό και υπάρχει σχετικό αίτημα από τον εργαζόμενο.

Η Εταιρεία εκφράζει την υποστήριξή της για το τεκμήριο αθωότητας, και συγκεκριμένα, τόσο για τον Αναφερόμενο όσο και για τον Αναφέροντα. Δεσμευόμαστε στην τήρηση του πλαισίου προστασίας του Αναφέροντος και του Αναφερόμενου από αντίποινα, προασπιζόμενοι την αρχή της ισονομίας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι υποβληθείσες Αναφορές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν μετά από σχετική έρευνα.

Οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα επιβάλλονται σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι ο εργαζόμενος, εν γνώσει του, υπέβαλε ψευδή ισχυρισμό, παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, εμποδίζοντας το έργο κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ή ενήργησε κακόπιστα με οποιοδήποτε τρόπο.

13. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή για πρόσωπα που διαπράττουν τις ακόλουθες πράξεις:

(α) Παρεμπόδιση της υποβολής αναφοράς: Πρόσωπα που παρεμποδίζουν ή προσπαθούν να παρεμποδίσουν την υποβολή αναφοράς υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης και χρηματικής ποινής.

(β) Κινούν κακόβουλες διαδικασίες: Πρόσωπα που προβαίνουν σε αντίποινα ή κινούν κακόβουλες διαδικασίες εναντίον των αναφερόντων υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης και χρηματικής ποινής.

(γ) Παραβίαση εμπιστευτικότητας της ταυτότητας: Πρόσωπα που παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των αναφερόντων υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης και χρηματικής ποινής.

Επιπλέον, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρούνται τα πρόσωπα που εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις.

Στην περίπτωση που κάποια από τις παραβάσεις τελέστηκε προς όφελος ή για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου, επιβάλλεται σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο διαμορφώνεται μεταξύ ενός ελάχιστου ποσού (10.000 ευρώ) και ενός μέγιστου ποσού (500.000 ευρώ).

14.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ;

Ο ΥΠΠΑ εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση όλων των εργαζομένων της εταιρίας σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής. Η ενημέρωση υλοποιείται μέσω αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, ή με άλλους κατάλληλους τρόπους ανάλογα με την κατηγορία των εργαζομένων. Επιπλέον, η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη σε κάθε τρίτο πρόσωπο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρίας www.medicare-hellas.gr. Η διαδικασία υποβολής αναφορών είναι εύκολα εντοπίσιμη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρίας, τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, κ.λπ. Επιπλέον, η διαδικασία υποβολής αναφοράς παρέχει απλές και κατανοητές οδηγίες για τους δυνητικούς αναφέροντες.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες και να συμμορφώνεται πάντα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα Πολιτική θα επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η επάρκειά της ή να επισημαίνεται η ανάγκη επικαιροποίησής της. Με τον τρόπο αυτό, θα υφίσταται τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις και αναθεωρήσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής. Κάθε νέα έκδοση θα αντικαθιστά την προηγούμενη, προκειμένου να διατηρείται η ενημέρωση σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις.